• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Я - українець, громадянин, патріот

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава

/Files/images/5656.jpg

Завдання патріотичного виховання

· Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому,сім'ї, дитячого садка, міста).

· Почуття власної гідності як представників свого народу.

· Виховання любові, поваги до своїх національних особливостей.

· Формування духовно-моральних взаємин.

· Формування любові до культурного спадку свого народу.

· Толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

/Files/images/2779.JPG

Принципи патріотичного виховання

 • Принцип природовідповідності виховання

означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

 • Принцип культуро відповідності

передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

 • Принцип етнізації виховного процесу

означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

 • Принцип гуманізму

означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

 • Принцип демократизму

передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

 • Принцип інтегративності

передбачає єдність педагогічних вимог навчального закладу, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

 • Принцип безперервності

виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

/Files/images/Изображение.jpg

Основні напрями патріотичного виховання

- Формування знань про історію держави, державні символи.

- Ознайомлення з традиціями і культурою свого народу.

- Формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід.

- Формування знань про людство.

- Краєзнавство.

/Files/images/65.gif

Правила Українського вихованця

 • Будь свідомим громадянином України, пишайся тим, що ти -українець.
 • Поважай і люби свій народ, свою землю, свою історію і культуру.
 • Дорожи честю української символіки, знай Гімн України і достойно його виконуй.
 • Шануй пам'ять своїх предків і тих, хто впав у боротьбі за волю України.
 • Люби своїх братів, сестер, поважай старших.
 • Підтриму українські звичаї і традиції своєю участю у них.
 • Виховуй себе ввічливим, культурним, грамотним і сильним.
 • Гідно поводься у громадських місцях, на вулиці, не забувай, що ти - представник української нації.
 • Поважай культуру, звичаї і мову інших народів.
 • Будь впевнений: мати і Україна - то найсвятіші слова.

/Files/images/430.JPG

Зміст освітньо-виховної діяльності з дітьми

Базовий компонент дошкільної освіти як дер­жавний стандарт визначає ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з пра­вами та обов'язками громадян України.

Згідно з Концепцією дошкільного виховання, програмою передбачено розвиток у дітей націо­нальної культури, що є внеском у загальнолюдські надбання демократичності, гуманізму, совісті, че­сті, гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, що формує у них па­тріотизм та інтернаціоналізм.

Дитина старшого дошкільного віку може і по­винна знати, як називається країна, у якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні мі­сця, якою є природа рідного краю та країни, де ди­тина живе, які люди за національністю, за особи­стими якостями населяють її країну, чим вони про­славили рідну країну і весь світ, що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни, любити, знати й поважати рідну мову

Досягти якісного рівня патріотичного вихован­ня дошкільників не можна без урахування специфі­ки окремих регіонів, їх національних особливостей.

Важливим аспектом патріотичного вихован­ня є залучення до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу.

Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, по­яснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

Значну роль у вихованні дітей відіграють на­родні традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і пере­даються з покоління в покоління (шанувати стар­ших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями взаємопов'язані народні звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як впитися, як ходити на го­стину та ін.).

Сьогоденна ситуація мовленнєвого середови­ща в дошкільному закладі не ідеальна. Тому потрібно створити від­повідне розвивальне середовище для підвищення інтересу дітей до життя українського народу, до його історії та культури, до природи України шля­хом активізації художньо-мовленнєвої діяльності, як у повсякденному житті, так і спеціальних занят­тях залучати дітей до рідної мови, ознайомлюва­ти їх з народними традиціями, виховувати до них повагу.

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом Вони не закладені у генах, не є природною якістю, а формуються цілеспря­мовано, системно, із використанням певних прин­ципів та методів діяльності з молодим поколінням.

/Files/images/0173.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1796