ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

2023-2024 навчальний рік

У новому 2023/2024 навчальному році пріоритетними залишаються питаннястворення безпечного, комфортного середовищадля учасників освітнього процесу й поліпшення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти. Особливу увагу надаємороботі з батькамитаформуванню соціально-громадянської компетентностідітей дошкільного віку.

Важлива новація в Державному стандарті дошкільної освіти

У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державному стандарті дошкільної освіти), затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 33 від 21.01.2021, новою ключовою для дошкільної освіти компетентністю дитини визначено соціально-громадянську. Основні ознаки її сформованості перелічено в інваріантному складнику освітнього напряму “Дитина в соціумі”.

Основи соціально-громадянської компетентності закладаються в дошкільному віці і є передумовою для подальшого розвитку соціальної та громадянської компетентностей в Новій українській школі.

Наступність дошкільної та початкової освіти

Державний стандарт дошкільної освіти (2021)

Соціально-громадянська компетентність— це здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються в дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на покращення суспільного життя.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ

Завдання і зміст освітнього напряму “Дитина в соціумі” реалізуються з урахуванням системи особистісних цінностей, здібностей, потреб, інтересів, активності дітей дошкільного віку.

Сформованість соціально-громадянської компетентностімає виражатися в ціннісному ставленні дитини до себе, своїх прав та прав інших, наявності уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії між членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінні дотримуватись цих правил у соціально-громадянському просторі, а також у ціннісному ставленні та повазі до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур.

Соціально-громадянська компетентність дитини дошкільного віку формується в різних видах діяльності, зокрема в ігровій, комунікативній, здоров’язбережувальній, художньо-естетичній, пошуково-дослідницькій тощо.

Міністерство освіти та науки розробилодокумент, що містить інформацію про організацію освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану та надає роз’яснення щодо:

  • створення безпечних умов та організації освітнього процесу;
  • реалізації освітнього процесу в ЗДО у дистанційному форматі;
  • організації роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби;
  • формування соціально-громадянської компетентності дітей;
  • психологічного супроводу учасників освітнього процесу;
  • атестації педагогічних кадрів та діяльності центрів професійного розвитку;
  • організації роботи з батьками;
  • організації харчування в ЗДО.

Кiлькiсть переглядiв: 228